Tarifes

Projecte

INICIAL

600€/ 10 dies

  • aixecament plànols estat actual
  • 2 propostes de reforma
  • pressupost d'obra orientatiu
Projecte

BÀSIC

2500€/ 20 dies

  • plànols arquitectura / instal·lacions
  • memòria de qualitats
  • estat d'amidaments
Projecte

INICIAL

6000€/ tu decideixes

  • projecte executiu
  • seguiment i control d'obra
  • contractació i coordinación agents